Polityka Prywatności

Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę www.feeby.pl prowadzoną przez „CARO Sp. z o.o. Spółka komandytowa”.
Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem witryny jest CARO Sp. z o.o. Sp.k., ul. Krośnieńska 12, 65-625 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000319417, NIP: 929-180-76-79, REGON: 080303534. W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych Rafał Wielgus, tel. 68 411 40 00, email: iod@bhpex.pl. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności oraz zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych uzyskanych od Państwa podczas korzystania z Witryny.
Uzyskane od Państwa dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.
Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Pani/Pana na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu założenia Konta użytkownika w Sklepie Internetowym. Wspomniana zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
Podstawą przetwarzania przez Administratora adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przesyłania Państwu na wskazany adres e-mail i numer telefonu informacji handlowych, w tym newsletterów Spółki, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa wyraźna zgoda udzielana przez odpowiednie okna funkcyjne umieszczone na stronach Sklepu Internetowego.
Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Państwa zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danej osoby. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym są integrowane z danymi osobowymi zbieranymi w ramach Konta użytkownika w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, Państwa dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat towarów lub Administratora, w tym na podany w procesie Rejestracji adres e-mail poprzez newsletter. Mają Państwo prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.
Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).
Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względuna konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.
Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

CEL I ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
CARO Sp. z o.o. Sp. k., gromadzi dane osobowe w zakresie i w celu realizacji usług dotyczących sprzedaży internetowej na zasadach określonych w niniejszej polityce. W trakcie rejestracji konta zgodnie z Regulaminem podają Państwo następujące dane osobowe:
 • w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login.
 • w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w sklepie internetowym: dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji umowy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania zamówień, realizacji umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie.
Mogą Państwo również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć zamówienia lub nie być w stanie wykonać umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w sklepie internetowym, mogą Państwo być poproszeni o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach sklepie internetowym.
Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora:
 • składanie zamówień,
 • zawarcie i realizacja umowy,
 • rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,
 • bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami,
 • realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej),
 • za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Państwu drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących towarów lub Administratora (w formie newslettera)

Ponadto CARO Sp. z o.o. Sp. k., gromadzi dane osobowe poprzez formularz kontaktowy w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, gromadzi Państwa dane w postaci adresu e-mail. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane, wyłącznie, w celu umożliwienia osobom zainteresowanym uzyskanie informacji dotyczącej oferowanych przez nas usług. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić nam udzielenie istotnych dla Państwa informacji lub wyjaśnień. Dane zgromadzone przez formularz kontaktowy w postaci umożliwiającej Państwa identyfikację są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania w tym przypadku nawiązania kontaktu oraz udzielenia informacji w związku ze świadczonymi przez nas usługami. Dane zgromione poprzez formularz kontaktowy są usuwane w momencie udzielenia ostatecznych wyjaśnień w sprawie, w związku, z którą użytkownik prosił o kontakt.
CARO Sp. z o.o. Sp.k., gromadzi dane osobowe również w związku z realizacją usługi newsletter. W tym celu, Użytkownicy strony wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi newsletter, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez CARO Sp. z o. o. Sp. k., w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail drogą elektroniczną informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących od CARO Sp. z o. o. Sp. k z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Krośnieńska Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie tutaj.

Przy wyrażeniu odrębnej zgody podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.

MOŻLIWI ODBIORCY DANYCH
 1. W przypadku Klienta, który wybrał opcję dostawy poprzez firmę kurierską GLS, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy, tj. GLS (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki).
 2. W przypadku Klienta, który wyraził zgodę na przekazanie jego danych w celu uzyskania opinii o dokonanym zakupie/przebiegu transakcji – OPINEO.pl (OPINEO Sp. z o. o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław)
 3. W przypadku, gdy Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności PayU Administrator udostępni dane Klienta, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności firmie PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182 w Poznaniu (60-166).
 4. Jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności Płatności IAI S.A., Administrator udostępni dane Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji płatności firmie IAI Spółka Akcyjna z siedzibą przy Al. Piastów 30 w Szczecinie (71-064).
 5. Dane osobowe mogą być również udostępnione innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia, jednakże wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży lub usługi elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce prywatności.
 6. Dane osobowe gromadzone przez Witrynę nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
 1. Witryna wykorzystuje mechanizm plików „cookies".
 2. Pliki „cookies” podczas korzystania przez Użytkowników z witryny, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 3. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie witryny na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
 • identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, lub danych logowania do Konta Klienta;
 • dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony);
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (Google Analytics);
6. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Wejście w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych nałożyło na administratorów obowiązek uzyskiwania wyraźnej zgody na działania polegające na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na zastosowanie lub wyłączyć mechanizm „cookies” samodzielnie w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny.
 7. Pliki „cookies” wykorzystywane przez Witrynę:
 • pliki niezbędne do działania witryny (sklepu internetowego) - pliki te umożliwiają logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
 • pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
 • pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z witryny;
 • pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Państwa ustawień i preferencji, w tym loginu i hasła,
 • pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez witrynę lub przez współpracujące z Administratorem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może Państwu zostać wyświetlona reklama dostosowana do Państwa zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
 • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook). Na witrynie udostępniamy także zintegrowane wtyczki w formie przycisków zintegrowanych z mediami społecznościowymi. Oznacza to, że jeśli Państwo klikną jeden z takich przycisków pewne informacje mogą zostać udostępnione dostawcom mediów społecznościowych. Jeśli w danym momencie są Państwo zalogowani na konto w konkretnym medium społecznościowym, dostawca tej usługi może połączyć te informacje z Państwa kontem na kanale społecznościowym. Przypominamy, że inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe, mogą wykorzystywać pliki cookies we własnym zakresie, na zasadach określonych w we własnej polityce prywatności danego serwisu.
 8. Pliki cookies wykorzystywane przez witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE
Administrator podejmuje zautomatyzowane decyzje służące optymalnemu dostosowaniu oferty do potrzeb Klientów. Są to decyzje o doborze: wyświetlanych Państwu reklam, prezentowanych produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez Feeby.pl, oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, obejmującym Państwa dane związane z korzystaniem z oferowanych przez nas usług i produktów oraz z aktywnością na stronie, w tym informacje o lokalizacji i historii przeglądania, a także modele statystyczne. Efektem tych decyzji może być otrzymywanie przez Państwa indywidualnie dobranych ofert i informacji o produktach, usługach i zniżkach.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Każdemu z Państwa, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
- dostępu do danych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia rejestracji i utrzymania konta w sklepie internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres sklep@feeby.pl Poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 696 403 333 lub w zakresie przetwarzania danych w celach handlowych, poprzez kliknięcie w link u dołu wiadomości newslettera lub w ustawieniach w koncie w sklepie internetowym.
Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych mogą Państwa przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie internetowym lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez klienta w sklepie internetowym adresu e-mail na adres sklep@feeby.pl
Mają Państwo prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto, w zakładce „Kontakt” zamieszczone są również dane kontaktowe do inspektora ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez Feeby.pl

INNE STRONY
W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych lub usług oferowanych przez innych operatorów. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszej Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności , z którymi zalecamy zapoznać się.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 lipca 2019 roku.
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki, jak również w związku z doskonaleniem oferowanych przez nas usług, zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.

pixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij