Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FEEBY.PL Z DNIA 15.07.2019 roku.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę “ Caro Sp. z o.o. Spółka komandytowa”, z siedzibą przy ul. Krośnieńskiej 12 w Zielonej Górze (65-625). Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000319417, NIP: 929-180-76-79, REGON: 080303534, (zwaną dalej „Feeby”), za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.feeby.pl, (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Feeby usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Dostawca - oznacza firmę świadczącą usługi transportowe towarów handlowych, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
Oddział – placówka Sprzedawcy znajdująca się pod adresem wskazanym na stronie internetowej, znajdującej się pod adresem feeby.pl czynna w dniach i godzinach wskazanych na tej stronie internetowej. Oddział umożliwia odbiór osobisty Towarów przez Klientów, po otrzymaniu przez Klienta od Sklepu informacji o gotowości tego Towaru do odbioru.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Feeby.pl;
Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu. Sprzedawca – inaczej Feeby.pl
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.feeby.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Caro Sp. z o.o. Sp. k. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.feeby.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sklep internetowy, działający pod adresem: www.feeby.pl, prowadzony jest przez Caro Sp. z o.o. Spółka komandytowa”, z siedzibą przy ul. Krośnieńska 12 w Zielonej Górze (65-625). Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000319417, NIP: 929-180-76-79, REGON: 080303534,
Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Caro Sp. z o.o. Sp.k. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Klient zobowiązany jest do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
 • JavaScript
 1. Kontakt z obsługą Sklepu jest możliwy pod numerem telefonu +48 696 403 333 i pod adresem e-mail: sklep@feeby.pl.
 2. Wszystkie dane kontaktowe do Sklepu znajdują się na stronie internetowej pod adresem feeby.pl/pl/cms/kontakt-33.html
 3. Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie:
  -konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej lub numeru telefonu;
  -nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta.
 5. Kolory przedstawione na zdjęciu produktu w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego stanu produktu otrzymanego przez Klienta. Jest to uzależnione od rodzaju i charakterystyki technicznej sprzętu, z którego Klient korzysta do wyświetlania Sklepu, Klient ma możliwość zweryfikowania koloru poprzez przesłanie mu np. próbki produktu - na jego życzenie. Zatem różnice w kolorach mogą być podstawą do reklamacji, jednak jej uwzględnienie bądź nie, będzie zależało od zakresu tej różnicy.

§ 4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad: klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
  informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
 4. W celu rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych. Wyrażona zgoda obejmuje zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, i prowadzenia Konta klienta oraz zgodę na powierzenie danych do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem, np. firmie kurierskiej w przypadku wybrania takiej opcji dostawy przez klienta oraz operatorowi Sklepu Febby.pl w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi Sklepu internetowego.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jej nie wyrażenie uniemożliwia rejestrację Klienta w Sklepie. Szczegóły dot. ochrony danych patrz § 11.
 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
 7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W przypadku ujawnienia Hasła i Loginu podmiotom trzecim, Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

§ 4 Rejestracja

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. lient może składać zamówienia w Sklepie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez telefon w Dni Robocze od pon. do pt. w godzinach od 8:00 do 16:00.
 4. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów zamówień w Sklepie.
 5. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia " Dodaj do koszyka" przy danym Towarze znajdującym się w Sklepie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem, następnie składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena każdego z wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.
 6. Klient w celu złożenia zamówienia zgodnie z § 5 pkt. 5 wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych. Wyrażona zgoda obejmuje zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia oraz zgodę na powierzenie danych do przetwarzania innym podmiotom z którymi administrator zawarł umowę w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie. Nie wyrażenie zgody może uniemożliwić realizację zamówienia. Szczegóły dot. ochrony danych patrz § 11.
 7. W przypadku braku w Sklepie zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 8. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  - anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  - anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
  - podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach. Klient pokrywa koszt tylko pierwsze przesyłki, koszty kolejnych przesyłek pokrywa Sprzedawca
 9. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
 10. Ceny w Sklepie zamieszczone przy danym Towarze:
  stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich; nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;
  nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski.
 11. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta w Sklepie w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 12. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo w „Koszyku”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 13. Klientom składającym zamówienia w Sklepie przez telefon, informacja na temat całkowitej wartości zamówieni a podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz określeniu formy płatności.
 14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  -przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 15 1050 1520 1000 0024 0344 7739, prowadzony w ING Banku Śląskim. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w oddziale Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana osobiście) gotówką za pobraniem - płatność dla Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie);
  przelew bankowy poprzez zewnętrzny serwis płatności Przelewy24, który jest jednym z wielu serwisów internetowych poznańskiej Grupy DialCom24, w ramach której PayPro SA - Agent Rozliczeniowy prowadzi system autoryzacji i rozliczeń. W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;
 15. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 16. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom określono w §7 i §8 poniżej.
 17. Sprzedawca może zamieścić w Sklepie informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
 18. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia, z wyjątkiem Towarów osobiście odbieranych w siedzibie firmy.
 19. Koszty, czas dostawy Towarów i jej warunki, a także sposoby wysyłki Towarów na wskazany przez Klienta adres znajdują się w Sklepie, pod adresem internetowym feeby.pl/pl/terms/wysylka-14.html
 20. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 21. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 22. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 23. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Oddziale, w dniach i godzinach otwarcia danego Oddziału, po otrzymaniu od Sklepu informacji o gotowości zamówionych produktów do odbioru przez Klienta.
 24. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę obejmującą dostarczane Towary, będącą dowodem zakupu.
 25. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne zakupionego towaru w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Kupującego jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze traktuje się je za nieważne i w jego miejsce zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku stwierdzenia wady towaru, Kupujący ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (np. tryb reklamacji). W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można złożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie lub wypełnić znajdujący się na stronie Sklepu formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem, w miarę możliwości z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na adres:

  Feeby.pl
  Szosa Bytomska 9A
  67-124 Nowe Miasteczko
  Polska

  W oświadczeniu/formularzu reklamacji Kupujący wskazuje: imię, nazwisko, adres, datę zawarcia umowy, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia przez Sprzedawcę zgodnie z art. 560 kodeksu cywilnego.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru od Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się informować Kupującego o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji.
 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją towaru ponosi Sprzedawca.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Kupujący będący konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), zwaną dalej ustawą o prawach konsumenta jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustaw o prawach konsumenta, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpienia od umowy sprzedaży (CARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Krośnieńska 12, 65 – 625 Zielona Góra, adres e-mail: sklep@feeby.pl, nr telefonu 48 696 403 333). W oświadczeniu należy podać imię, nazwisko, adres, datę zawarcia umowy. Czynności odstąpienia od umowy sprzedaży można dokonać również z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, który znajduje się na Stronie sklepu i jest przesyłany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Wskazany powyżej termin 14 dni liczony jest:
  - w przypadku sprzedaży jednego towaru, od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru;
  - w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
  - w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony od dnia objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  - do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy informacji dotyczącej wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zwanej dalej ustawą o prawach konsumenta, w przypadku umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
  „Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:
  - umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;”.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupującemu zostają zwrócone, uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, tj. koszt odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy, ponosi Kupujący.
 5. Zwracany towar nadesłany za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostawy towaru zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy na koszt odbiorcy (Sprzedawcy) nie będzie przyjmowany.
 6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien byd opakowany w oryginalne opakowanie. Zwrot towaru wraz z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) należy dokonać na adres:

  Feeby.pl
  Szosa Bytomska 9A
  67-124 Nowe Miasteczko
  Polska

§ 8 Zwrot należności

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternastu) dni w przypadku:
  - rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
  - odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z §7 Regulaminu;
  - obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.
 2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
  - w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego;
  - w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego;
  - w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU lub Płatności IAI S.A., Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub, gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 9 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  - prowadzenie Konta Klienta;
  - wysłanie zapytania o Towar do Sprzedawcy;
 2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.
 5. Usługa wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie wiadomości do Sprzedawcy.
 6. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Wysyłania zapytania o Towar do Sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu Wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternastu) dni od zgłoszenia żądania.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 9. Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient powinien poinformować o takim żądaniu Sprzedawcę.

§ 10 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Sklepie i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni roboczych, zaś Klienci na rzecz których w szczególności są świadczone usługi drogą elektroniczną zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel